Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Slider Onderwijs en Verlof

Aanmelding nieuwe leerlingen

Op donderdag 02 februari 2023 vindt de kennismakingsmorgen plaats. In principe is deze morgen bedoeld voor ouders die nog geen kind bij ons op school hebben en hun oudste kind willen aanmelden. Zij kunnen die morgen eerst eens een kijkje op school nemen om de sfeer te proeven en in de groepen kijken. We vertellen ook over onze visie en hoe wij die vertalen naar ons dagelijks onderwijs. Tijdens die morgen horen de ouders hoe de kinderen kunnen worden aangemeld als leerling van onze school.

Natuurlijk kunnen ook op iedere willekeurige dag kinderen op school worden aangemeld als leerling. We stellen het wel op prijs dat hiervoor van tevoren een afspraak wordt gemaakt.

Ouders die al kinderen op onze school hebben, kunnen gebruik maken van het aanmeldingsformulier dat via de website te downloaden is.

Toelating en plaatsing

Om als leerling tot een basisschool te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van vier jaar hebben bereikt. Vervroegde toelating is niet wettelijk geregeld.

Op onze school worden in principe de nieuwe leerlingen eenmaal per maand toegelaten, namelijk op de eerste maandag van de maand die op een schooldag valt, nádat ze 4 jaar zijn geworden. Dit geldt niet voor kinderen die al elders op school zijn geweest en verhuisd zijn.

In het kort gaat het als volgt. Plaatsing van leerlingen die vier jaar worden in:

 • juni, juli, augustus en evt. september, op de eerste schooldag na de zomervakantie (kinderen die in september jarig zijn mogen als de school dat wenselijk vindt, vóór hun vierde verjaardag naar school, maar kunnen niet worden ingeschreven);
 • oktober tot en met mei (en soms juni), op de eerste school(maan)dag van de maand na hun vierde verjaardag.

Door diverse omstandigheden (vakanties, feesten en dergelijke) wordt deze datum soms vervroegd of verlaat. De kinderen krijgen als oproep een informatiefotoboekje met daarin vermeld de datum van toelating.

Om aan de school te kunnen wennen, mogen de kinderen, met ouder(s), een (gedeelte van een) morgen komen kijken in de groep waar zij geplaatst worden. Ouders krijgen hiervoor een uitnodiging. Voor kinderen die direct na de zomervakantie op school komen geldt dat zij vóór de zomervakantie kunnen komen kijken in het lokaal waar zij na de vakantie geplaatst worden. Kinderen die in september vier jaar worden, kunnen dus direct na de zomervakantie naar school komen. Het voordeel voor deze kinderen is, dat ze direct met de andere kinderen kunnen beginnen aan een schooljaar. We zullen per jaar bekijken of het toelaten van driejarigen aan het begin van een schooljaar wordt gecontinueerd, omdat er voor de school een aantal consequenties zijn, die we goed moeten overwegen.

De plaatsing en verplaatsing van leerlingen in en naar andere groepen is een interne aangelegenheid van de school.

Aannamebeleid

In gezamenlijk overleg tussen de basisscholen in Nieuw-Lekkerland is afgesproken hoe zij omgaan met het aannemen van leerlingen die van de ene naar de andere basisschool verhuizen. Ook is het mogelijk dat kinderen tijdelijk op een andere basisschool geplaatst worden (time-outplaatsing). We onderscheiden: veranderen van school door verhuizing, veranderen van school door vertrouwensbreuk of plaatsing op een andere school na verwijdering.

Overleg hierover heeft geresulteerd in het protocol ‘Schooloverstijgende afspraken inzake aannemen van leerlingen in Nieuw-Lekkerland’, dat ter inzage ligt op de scholen. Kern van dit stuk is dat er altijd een intensief overleg is tussen de directeuren van de betrokken scholen, voordat overgegaan wordt tot inschrijving van elkaars leerlingen.

Vanzelfsprekend behouden ouders zelf het recht hun kind aan te melden bij de school van hun keuze.

 

Toelating en plaatsing van leerlingen met speciale lichamelijke, psychische en/of didactische zorg

Soorten beperkingen

Op onze school zijn binnen het toelatingsbeleid alle kinderen welkom die behoren tot het normale voedingsgebied van de school. Onder ‘alle kinderen’ rekenen we ook kinderen met een beperking. We onderscheiden beperkingen op verschillende gebieden of combinaties van gebieden:

 • visueel,
 • auditief en communicatief,
 • verstandelijk en lichamelijk,
 • gedrag en kinderpsychiatrie.

Aanmelding

Ouders die een kind met een beperking willen aanmelden, kunnen hiervoor contact opnemen met de schoolleiding. De volgende procedure wordt gehanteerd:

De ouders hebben een gesprek met de schoolleiding en melden hun kind aan. Voorwaarde hierbij is dat ouders de grondslag en de identiteit van de school respecteren.

De school vraagt gegevens op over het betreffende kind en wint desgewenst advies in.

De mogelijkheden en onmogelijkheden van toelating worden in kaart gebracht.

De school neemt een beslissing. Er wordt een keuze gemaakt uit plaatsing, voorlopige plaatsing of afwijzing. Plaatsing op een andere school behoort tot de mogelijkheden.

De ouders worden (mondeling en schriftelijk) op de hoogte gebracht van de beslissing.

Overwegingen

Bij aanmelding wordt er onder andere op gelet of verwacht mag worden dat:

 • het team het betreffende kind kan begeleiden zonder dat het kind of de andere leerlingen daardoor te kort komen;
 • het betreffende kind, de andere kinderen en het team zich veilig kunnen (blijven) voelen;
 • het onderwijsleerproces van het betreffende kind of van de overige leerlingen niet belemmerd zal worden.

Voorwaarden

Wanneer tot plaatsing wordt besloten, moet duidelijk zijn dat:

 • voor de leerkracht waarbij het betreffende kind wordt geplaatst tijd beschikbaar kan worden gesteld voor o.a. begeleiding, bijscholing, contacten met ouders en instanties;
 • de extra ontvangen formatieruimte benut wordt;
 • de ouders en de leerkracht elkaar van goede informatie voorzien;
 • de ouders gevraagd zal worden bij te springen indien nodig;
 • de intern begeleider regelmatig bij het overleg over het betreffende kind betrokken is;
 • er afspraken zijn gemaakt over de begeleiding van het betreffende kind.

 

Evaluatie

Met regelmaat zal bekeken worden of er voor het betreffende kind nog voldoende mogelijkheden tot ontwikkeling op de school aanwezig zijn. Door de manier waarop het kind zich ontwikkelt of door veranderende omstandigheden binnen de schoolorganisatie, zou besloten kunnen worden te kiezen voor verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs.

Ga naar boven