Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Dit hoofdstuk beschrijft allereerst heel beknopt de organisatie van ons onderwijs voor de groepen 5 t/m 8 en daarna datgene wat een kind leert bij ons op school.

Binnen het aanbieden van dezelfde leerstof aan de leerlingen van de groep heeft de leerkracht de opdracht om op de juiste wijze om te gaan met de verschillen tussen de leerlingen (differentiatie). In de praktijk betekent het dat het ene kind meer en/of moeilijkere leerstof verwerkt of dat het meer en/of minder instructie nodig heeft dan het andere kind.

Het gebruiken van een goede methodiek is belangrijk, maar geeft nog niet de garantie voor goed onderwijs. Om goed onderwijs te kunnen geven, hebben we veel tijd en energie gestoken in het (nog verder) verbeteren van de leerkrachtvaardigheden.

Daarbij is het van belang dat kinderen naar elkaar leren luisteren om ook van elkaar te kunnen leren. Het gaat tijdens de instructie en tijdens de les niet alleen om het goede antwoord, maar juist om de manier die de leerlingen gebruikt hebben om een antwoord te vinden. Vaak kunnen verschillende strategieën gevolgd worden om bij het goede antwoord te komen. De leerkrachten willen zich verder bekwamen om interactief onderwijs te geven, waarbij de leerlingen met elkaar onder leiding van de leerkracht in discussie gaan over de vaak verschillende wijzen waarop ze aan een antwoord gekomen zijn. In dit kader is er veel aandacht voor zelfstandig werken en samenwerkend leren. 

De leerkrachten werken zoveel mogelijk volgens de uitgangspunten van het OntwikkelingsGericht Onderwijs. 

De wereldoriënterende vakken worden in thema’s aangeboden. Taal en lezen worden zoveel mogelijk geïntegreerd in thema’s. Door gebruik te maken van de uitgangspunten van OntwikkelingsGericht Onderwijs, gaan de leerkrachten samen met de kinderen op zoek naar antwoorden op vragen die bij de kinderen leven. Methoden worden steeds meer als bronnen gebruikt, naast de vele andere mogelijkheden om antwoorden te vinden op de vragen. Te denken valt aan boeken uit ons documentatiecentrum, internet en directe informatie door excursies en gastsprekers.

Ga naar boven