Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Passend onderwijs

 

Kinderen mogen in Nederland naar de basisschool als ze 4 jaar oud zijn. Als kinderen 5 jaar worden, moeten ze naar school. Dan zijn ze leerplichtig. Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is hetzelfde. Soms is extra hulp nodig of moet een kind extra oefenen. Of heeft een kind andere uitleg of lesstof nodig. En soms onderwijs op een andere, speciale school.

Dat kan een andere reguliere school zijn of een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Elk kind met een ondersteuningsbehoefte moet in de regio waar hij of zij woont, onderwijs krijgen dat bij hem of haar past. Dat heet passend onderwijs. Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind hulp krijgt op school of hulp krijgt op een passende andere plek. Dat is geregeld met de zorgplicht passend onderwijs.

Elke school geeft hulp aan kinderen die dat nodig hebben. Dat noem je de basisondersteuning. Wat de school precies voor basisondersteuning geeft, staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ons SOP staat ook hier op onze website. Als je kind méér hulp nodig heeft, noem je dat extra ondersteuning. 

Scholen (schoolbesturen) voor regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so) werken in een bepaald gebied samen om te zorgen voor passend onderwijs. Dat heet een samenwerkingsverband (SWV); onze school hoort bij SWV Driegang (www.driegang.nl). Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat ieder kind dat dit nodig heeft extra hulp krijgt of naar een speciale school kan gaan. De scholen in het samenwerkingsverband spreken samen af hoe ze dat regelen.

Als jouw kind meer nodig heeft dan de basisondersteuning, maakt de school een plan. In dat plan staat hoe de school jouw kind gaat helpen om zich fijn te voelen en zo goed mogelijk te kunnen leren. Dat doet de school met doelen om aan te werken.

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs.

Voor schoolspecifieke vragen kunt u terecht bij de directeur of onze intern begeleiders: Lieneke Plomp (bovenbouw) en Alice Noordzij (onderbouw). 

Meer informatie lezen: www.passendonderwijs.nl / www.driegang.nl

Ga naar boven