Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperkingen. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Stelselmatig zoeken naar mogelijkheden om het onderwijs optimaal af te stemmen op de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen, noemen we passend onderwijs. Het gaat hierbij vaak om kinderen met ontwikkelingsproblemen. Maar ook het zoeken naar afstemming gericht op hoogbegaafde kinderen valt onder passend onderwijs. Zoeken naar passende onderwijsarrangementen kan gericht zijn op het organiseren van extra ondersteuning in de klas, waarbij bijvoorbeeld aangepast lesmateriaal en een onderwijsassistente worden ingezet. Maar ook onderwijs op een speciale school elders kan een passende oplossing bieden.

Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband Driegang.

Financiering extra ondersteuning

De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt over de scholen verdeeld, op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Maatwerk is daardoor mogelijk. De gelden worden zo veel mogelijk gebruikt voor het organiseren van ondersteuning in de reguliere school in de klas.

Het samenwerkingsverband legt in zijn ondersteuningsplan vast welke ondersteuning de scholen in het samenwerkingsverband dienen te bieden.

Het ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband Driegang is op school beschikbaar.

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school binnen het samenwerkingsverband heeft een schoolon-dersteuningsprofiel gemaakt. In het schoolondersteuningsprofiel heeft de school aangegeven wat zij kan doen om leerlingen een passende plek te bieden.

Zorgplicht

Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar het kind wordt aangemeld, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs. Ouders worden hier uiteraard nauw bij betrokken en scholen werken daarbij samen.

Meer informatie?

www.passendonderwijs.nl

Contactgegevens

De Schakel School met de Bijbel
Jacob van Oudenhovenstraat 1
2957 KE Nieuw-Lekkerland
T. 0184 682 864
E. info@deschakelsmdb.nl

Ga naar boven