Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Bijbelonderwijs

Elke schooldag wordt geopend en beëindigd met gebed en het zingen van een psalm of een christelijk lied. Op andere momenten van de dag worden ook andere geestelijke liederen gezongen.

Vanaf groep 3 wordt in iedere groep (zo mogelijk) elke week een psalm, tekst(gedeelte) of christelijk lied aangeleerd. 

Meestal wordt drie keer per week een bijbelverhaal verteld. Hiervoor wordt, als leidraad, de methode Bijbelwerk voor verteller en kind (geschreven door Evert Kuijt) gebruikt. Wanneer het mogelijk is, laten we verhalen aansluiten bij het thema dat in de groep wordt behandeld. 

Op onze school wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).

Naast de vertellingen zal met name in de hoogste groepen aandacht worden gegeven aan verschillende onderwerpen die met de geloofsleer te maken hebben.

Rond de Bid- en Dankdagen wordt in samenwerking met de plaatselijke kerken aandacht besteed aan een bepaald thema. Ook dit schooljaar organiseren we een startweek met een afsluitend thema in de zondagse eredienst. Tevens vermelden we dat we jaarlijks met de groepen 8 van De Wegwijzer, De Tuimelaar en De Schakel een zogenaamde kerkentocht houden. In vijf kerkgebouwen zijn predikanten en/of andere vertegenwoordigers aanwezig om iets te vertellen over het gebouw, de inrichting of de liturgie.

Naast een jaarlijks overleg tussen bestuur en kerkenraden, vergadert de directie regelmatig met de predikanten om praktische invulling te geven aan de hierboven genoemde zaken. Door regelmatig contact willen wij school, gezin en kerk nauw bij elkaar betrokken laten zijn.

Het leren van de psalmen / teksten

Op school wordt gezongen uit de oude psalmberijming van 1773. Vanaf groep 3 mogen de kinderen die thuis gewend zijn aan de nieuwe berijming (1951), het psalmvers in deze berijming leren. 

In de groepen 5 t/m 8 zal om de drie weken een tekst worden geleerd. Van geleerde psalmen en teksten wordt regelmatig nagegaan of kinderen deze zelfstandig kunnen zingen en citeren. Maar nog belangrijker zijn de gesprekken over wat uit deze psalmen en teksten geleerd kan worden voor het leven.

Creatieve vaardigheden

Vanaf groep 1 besteden we aandacht aan de creatieve vaardigheden van de kinderen bij tekenen, handvaardigheid en muziek. Dit gebeurt zoveel als mogelijk is binnen ons totale thematisch onderwijsaanbod.

Bewegingsonderwijs

In groep 1-2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Er wordt in het lokaal, op het schoolplein en in het speellokaal gespeeld.

In de periode tussen de herfstvakantie en de paasvakantie hebben de groepen 1-2 wekelijks bewegingsonderwijs in het speellokaal. Dit is een echte gymles voor de kleuters, waarbij de kinderen gymkleding en gymschoenen mogen dragen.

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen één keer per week gymles van onze vakleerkracht, dhr. Den Besten. Op de middagen spelen de leerlingen van groep 3 nog regelmatig een kwartier buiten.

Vanaf groep 4 wordt een tweede les bewegingsonderwijs door de eigen groepsleerkracht gegeven, tenzij de leerkracht niet bevoegd is bewegingsonderwijs te geven; de tweede les komt dan te vervallen. Het streven is dat we zoveel mogelijk roostertechnische aanpassingen maken zodat het uitvallen van de tweede les tot een minimum wordt beperkt.

Omdat het rooster van de gymtijden gedurende het jaar kan wijzigen, nemen we dit niet op. In De Schakelaar zullen we het rooster opnemen en zo nodig de wijzigingen.

Aanvullende informatie:

We maken gebruik van de gymzaal in Het Carillon.

Wanneer groepen om 08.30u of 13.00u gym hebben geldt dat kinderen niet eerder dan vijf minuten van te voren aanwezig zijn. Dit om onrust bij het gebouw, waar we te gast zijn, te voorkomen.

De kinderen die het laatste uur van een ochtend of middag gym hebben, gaan op eigen gelegenheid van de gymzaal naar huis.

De gymlessen worden op maandagmorgen en vrijdag gegeven door dhr. Den Besten. Op maandagmiddag en woensdag hebben we eveneens de beschikking over de gymzaal. Een aantal groepen uit de bovenbouw gaat naar De Klipper.

Het is helaas niet altijd haalbaar om alle onderbouwgroepen zo in te plannen dat zij op school zijn aan het eind van een morgen of middag.

Wilt u er alstublieft voor zorgen dat de kinderen gymnastiekkleding en gymschoenen bij zich hebben? I.v.m. de hygiëne is het dragen van gymkleding en –schoenen verplicht! Tevens verzoeken wij u erop toe te zien dat de gymkleding niet op school blijft, maar meegenomen wordt zodat u die wekelijks kunt uitwassen.

Als er niet meegedaan mag worden, is een briefje met de reden noodzakelijk.

Rekenen en wiskunde

Op onze school maken we gebruik van de in 2011 verschenen methode Pluspunt. Deze methode voldoet aan de kerndoelen en combineert realistisch rekenen met extra aandacht voor het inoefenen van rekenvaardigheden.

Wekelijks wordt per groep ongeveer vijf uur rekenonderwijs gegeven.

Nederlandse taal

Het taalonderwijs is veelomvattend: de woordenschat wordt uitgebreid, kinderen verwoorden hun gedachten, er wordt aandacht besteed aan spelling en kinderen leren kritisch te luisteren. Er is veel aandacht voor het schrijven van eigen teksten door de kinderen. Kinderen weten waarom en waarover zij hebben geschreven, waardoor het gemakkelijker is om daar bijvoorbeeld spelling aan te verbinden. Tenslotte willen zij dat hun verhaal zo goed mogelijk wordt gelezen en begrepen door anderen! De eigen teksten zijn onlosmakelijk verbonden aan communiceren met anderen (de lezers).

In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de methode STAAL. Deze methode kent een chronologisch spelling- en grammatica-aanbod. Het taalbeschouwende deel is flexibel te gebruiken. Aan het maken van een duidelijke verslaglegging en het geven van een goede presentatie wordt veel aandacht besteed. Daar waar het betekenisvol is, worden bijbehorende doelen uit de taalmethode Staal gebruikt. Zo wordt bijv. spreekvaardigheid ontwikkeld tijdens het presenteren van een onderzoeksactiviteit.

Wekelijks wordt per groep ongeveer acht uur taalonderwijs gegeven, waarbij we opmerken dat het hele onderwijsaanbod vol zit met taalaspecten.

Lezen

Het aanvankelijk lezen heeft al een start gemaakt in de groepen 1-2. Vanuit het spel leren de kinderen letters en woorden. Vanaf groep 3 wordt het aanbod intensiever gericht op het leren lezen. Er worden zgn. globaal-woorden gekozen die bij het thema passen. Deze globaal-woorden zijn een kapstok voor het opbouwen van letterkennis en het decoderen van nieuwe woorden. Het leesonderwijs gebeurt op een betekenisvolle manier, zodat de kinderen echt zin in lezen krijgen.

In de groepen 5 en 6 worden voor voortgezet technisch lezen thematische teksten en bronnenmateriaal als de methode Lekker Lezen gebruikt.

De technische leesvaardigheid van de kinderen wordt vanaf groep 3 gemeten met de Drie-Minuten-Toets (DMT) om de leessnelheid op woordniveau te meten en met de AVI-leestoets voor een analyse op tekstniveau.

Voor begrijpend lezen (expert-lezen genoemd) geldt dat teksten worden gebruikt die te maken hebben met de thema’s. We maken sinds vorig jaar gebruik van de methodiek Bliksem vanaf groep 5. Deze methodiek biedt op een systematische manier de leesstrategieën aan die nodig zijn voor teksten die vrij kunnen worden gekozen (door de leerkracht en/of de kinderen). Informatieve teksten die de kinderen nodig hebben bij het doen van onderzoek worden hierbij betekenisvol ingezet. De aanpak die hierbij wordt gehanteerd, wordt ook ingezet in de lagere groepen, zodat er continuïteit en eenheid ontstaat in het aanbod.

Naast het leren van technisch en begrijpend lezen, proberen we kin-deren te stimuleren om boeken te lezen voor leesbeleving.

Engels

In groep 5 tot en met 8 wordt Engels gegeven met de methode Take it easy. Dit jaar wordt er verder georiënteerd op het geven van Engels in de groepen 1 – 4.

Schrijven

Kinderen op De Schakel leren schrijven met de methode Schrift.

Hierbij een verzoek aan de ouders van de groepen 1-2: wilt u als u letters of cijfers gebruikt onderstaande schrijfwijze gebruiken? Dit voorkomt dat de kinderen ‘verkeerde’ letters en cijfers aanleren!

Wereldoriëntatie (Oriëntatie op jezelf en de omgeving)

Op heel veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en geven we de kinderen inzicht in het heden en over het verleden (betekenisvol leren). Omdat de wereld om ons heen alle facetten van het onderwijs in zich heeft, wordt het aanbod geïntegreerd in thema’s. De kinderen verwerken de stof door middel van gesprekken, het maken van verslagen, spreekbeurten, (PowerPoint-) presentaties, enz. Excursies staan zoveel mogelijk in relatie tot het thema.

Zelfstandig werken

Door de hele school wordt aandacht gegeven aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Zelfstandigheid zegt iets over zelfcontrole, zelfsturing, autonomie en onafhankelijkheid. Het zelfstandig kunnen werken is op onze school geen doel op zich: het is een breed ontwikkeldoel dat past binnen een bepaalde activiteit! Een leerkracht krijgt zicht op de zelfstandigheid van de leerlingen door middel van (participerende) observaties en leerlingen krijgen er zelf steeds meer zicht op door erop te reflecteren.

Het zelfstandig kunnen werken maakt het voor de leerkracht ook mogelijk om flexibel te organiseren. Duo-gesprekken, een kleine kring of andere organisatievormen met enkele leerlingen is alleen mogelijk als de rest van de groep op dat moment zelfstandig aan het werk is. In de groepen 1-2 en 3 gebruiken de leerkrachten een speelgoed-knuffel om aan te geven dat de kinderen zelfstandig aan de slag gaan in de tijd dat de leerkracht een groepje kinderen begeleidt. Vanaf de groepen 4 wordt dit zelfstandig werken op een meer abstracte manier aangegeven. De periode dat de leerlingen zelfstandig kunnen werken zonder een beroep te doen op de leerkracht wordt langer naarmate zij ouder worden.

Werken op eigen niveau

Om het bovenstaande meer concreet gestalte te geven, willen we bewerkstelligen dat ieder kind kan werken op eigen niveau. Het ene kind heeft een uitgebreide instructie nodig en het andere kind weer niet. Werkend vanuit de zone van de naaste ontwikkeling wordt gestreefd op het goede moment een volgende stap te maken. In groep 8 wordt het aanbod zoveel mogelijk afgestemd op het niveau van het vervolgonderwijs waar de leerlingen naar toe gaan.

ICT

De school beschikt over een computernetwerk, dat is aangesloten op een gefilterd internet. Voor elk lokaal zijn mimimaal twee PC’s en één laptop beschikbaar die op het netwerk zijn aangesloten.

Het gebruik van de computer is afgestemd op ons onderwijs. In het kader van OntwikkelingsGericht Onderwijs is de beste plaats voor de computer in of zo dicht mogelijk bij het lokaal. De computer en de computerlessen staan niet meer op zichzelf, maar zijn steeds meer geïntegreerd in ons onderwijs.

Een aantal jaren geleden hebben wij veel aandacht besteed aan het leren van computervaardigheden. Dit zal niet helemaal verdwijnen, maar aangezien steeds meer kinderen van huis uit worden groot gebracht met computergebruik, zal de computer op school meer en meer worden ingezet ter ondersteuning en uitbreiding van ons onderwijs. Daarom is het zo belangrijk dat de computer in of in de directe omgeving van het lokaal te vinden is. Er kan dan op elk gewenst moment gebruik van worden gemaakt. De computers worden alleen gebruikt voor educatieve doeleinden. Het is niet toegestaan om niet-educatieve spellen te spelen.

De groepen 1 tot en met 8 maken gebruik van touchscreens.  Doordat deze zijn aangesloten op ons netwerk, kunnen ze gebruikt worden als ‘gewoon’ schoolbord (bijv. dingen opschrijven met een digipen, met als extra dat ‘in’ het schoolbord heel veel oproepbaar is) én als projectiemogelijkheid van de alle zaken die ook op een computerscherm zijn te zien.

Sociale vaardigheden

Wij streven er naar om de kinderen te leren op een goede manier met elkaar (en zichzelf!) om te gaan. We besteden in alle groepen aandacht aan zgn. kernkwaliteiten. Hierdoor ontdekken kinderen welke kwaliteiten ze zelf bezitten en hoe ze die kunnen inzetten in contacten met anderen.

D.m.v. kaarten die in de centrale ruimten en zonodig in de lokalen worden opgehangen, maken we de kinderen bewust van een aantal gedragsafspraken. 

Onze school heeft een pestprotocol.

Leerlingenraad.

Het doel van de leerlingenraad is de betrokkenheid van de leerlingen vergroten bij het reilen en zeilen van de school. Hierbij kunnen enerzijds de leerlingen knelpunten en verbetering aandragen en anderzijds kunnen de leerkrachten de raad problemen voorleggen zodat ze mee kunnen zoeken naar een oplossing. De leerlingenraad bestaat nu uit vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Zij overleggen zes tot acht keer per jaar met de directeur en vertegenwoordigen hierin hun eigen groep en gezamenlijk de groepen 1 t/m 4.

Seksuele voorlichting

In de groepen 6, 7 en 8 zal dit onderwerp worden besproken als daar aanleiding toe is. Dit kan zijn omdat de actualiteit er om vraagt, het voortkomt uit een themabehandeling of het onderwerp op een andere manier ter sprake komt. In de groepen 7 en/of 8 wordt al een aantal jaren het thema ‘Ik groei’ behandeld, waarin seksuele voorlichting een grote plaats krijgt.

Ga naar boven