Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Onze basisschool is één van de twee scholen in Nieuw-Lekkerland die uitgaan van de Vereniging van Scholen met de Bijbel te Nieuw-Lekkerland.

De vereniging heeft tot grondslag en is, in haar bestuur en onderwijs in haar scholen, gebonden aan de Heilige Schrift als Gods Woord, naar de Belijdenis van de kerken der Reformatie hier te lande, vastgesteld in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals aangenomen ter synode te Dordrecht in de jaren 1618-1619. Vanuit die grondslag stelt de vereniging zich ten doel werkzaam te zijn tot stichting en instandhouding van Scholen met de Bijbel voor basisonderwijs in de gemeente Nieuw-Lekkerland.

Binnen de scholen proberen we, vanuit diezelfde grondslag, christelijk onderwijs te geven.

In het schoolplan van onze school is dat o.a. als volgt verwoord:

‘Ons christelijk onderwijs kan omschreven worden als de toerusting en vorming van kinderen in een wereld die ze leren zien als Gods schep-pingswerk en waarin ze mogen wonen en werken.’

Onze christelijke school dient er bij haar taak van opvoeding en onder-wijs, tegen de achtergrond van de bij de doop door de ouders aanvaarde verantwoordelijkheid, op gericht te zijn de kinderen te brengen tot kennis van God in Jezus Christus en hen te leren op welke wijze aan deze persoonlijke geloofsrelatie met God, vanuit de gehoorzaamheid aan Zijn Woord, in de intermenselijke en maatschappelijke verhoudingen gestalte moet worden gegeven.

Onze christelijke school wil, vanuit de normen van het Evangelie van Jezus Christus, de kinderen opvoeden tot en begeleiden bij het onder-scheiden tussen goed en kwaad, recht en onrecht, waarheid en leugen, en hen leren op welke wijze zij zich hebben in te zetten voor de naaste in de menselijke samenleving.

De identiteit van ons christelijk onderwijs komt eveneens tot uitdrukking in:

  • de eerbied voor God en Zijn Naam;
  • de plaats die de Bijbel, het gebed en het christelijk lied innemen in de school;
  • het activeren en ontwikkelen van de liefde tot Gods Woord en Wet voor het dagelijks leven;
  • het activeren van de persoonlijke omgang met God en het zoeken van Gods Koninkrijk en Zijn Gerechtigheid;
  • de sfeer in de school;
  • de omgang met elkaar van allen die bij de school betrokken zijn;
  • de aandacht voor het individuele kind;
  • de visie op het hanteren van opvoedingsmiddelen als beloning, straf en het gesprek;
  • de keuze van leer- en lesstof;
  • de keuze van leermiddelen, met name ten aanzien van de methoden.

Door middel van deze schoolgids willen we u op de hoogte stellen van het reilen en zeilen van onze school. De schoolgids bevat informatie die relevant is voor het hele schooljaar en omvat ons inziens het gehele schoolgebeuren.

Mochten er desondanks nog vragen zijn over de inhoud van deze schoolgids, dan willen wij die graag beantwoorden. U kunt hiervoor allereerst terecht bij de directeur en indien gewenst bij de leerkracht van uw kind.

Ga naar boven