Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

De meeste scholen in Nederland hebben een Medezeggenschapsraad (MR) of een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Ook aan De Schakel is een MR verbonden. Onze MR is samengesteld uit drie ouders en drie personeelsleden. Jaarlijks treden twee leden af, die dan wel weer herkiesbaar zijn voor een tweede termijn. 

Tevens wordt er met een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad gewerkt. Dit houdt in dat de MR-en van De Wegwijzer en De Schakel samen vergaderen en hun werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast blijft ook de MR bestaan.

Het doel van medezeggenschap is om mee te praten en mee te denken over belangrijke onderwerpen die de scholen betreffen. In de GMR zullen schooloverstijgende zaken besproken worden. Dit zullen vooral beleidsmatige en financiële zaken zijn. Bij een aantal onderwerpen heeft de (G)MR zogenaamde instemmingsbevoegdheid. U kunt dan denken aan zaken als vaststelling van schoolplan (meerjarenbeleidsplan) en deze schoolgids, maar ook als het gaat om bijv. het beleid tegen pesten op scholen. Voor andere onderwerpen heeft de (G)MR alleen adviesrecht. Wat onder adviesrecht dan wel instemmingsrecht valt, is beschreven in een reglement dat door bestuur en (G)MR is vastgesteld.

De (G)MR kan ook zelf onderwerpen aan de orde stellen. Als er zaken zijn die onder ouders of personeel (breed) leven, kan de (G)MR dit onder de aandacht brengen van bestuur en/of schoolleiding. Overigens is de (G)MR geen klachtencommissie voor individuele klachten. Hiervoor zijn de kortere lijnen, dus direct via de leerkracht(en) en directeur, beter.

We willen u graag op de hoogte houden van het werk van de (G)MR. Als er zaken te melden zijn, kunt u dat lezen in het maandelijkse informatieblad van de school. Voor vragen kunt u ook altijd terecht bij de leden van de MR van De Schakel.

Ouders

Personeel

Mw. E. Spans ( 0184 - 68 66 78 ) (GMR)

Mw. J. Verhaar (GMR)

Dhr. T. Hak ( 0184 - 68 17 40 )

Mw. A. van Wijk (voorzitter)

Dhr. P. van der Leer ( 0184 – 42 33 71 )

Mw. W. van Beek

Ga naar boven