Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Elke groep heeft in principe een ouder die als groepsvertegenwoordiger namens de ouders de leerkrachten bijstaat. Het hangt van de groep af wat de taken en verantwoordelijkheden zijn. De ervaring leert dat er vooral hulp wordt geboden bij vieringen in de groep, het regelen van excursies en het (af)maken van zaken die gemakkelijk overdraagbaar zijn en tegelijk (veel) tijd vragen van de leerkrachten. Ook het helpen met het schoonmaken van de binnen-kanten van de kasten is één van de taken geworden.

Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk verschillende ouders gedurende de schoolloopbaan van de kinderen een keer groepsvertegenwoordi-ger zijn. Daarom gaan we er van uit dat ouders niet jaar na jaar deze taak vervullen, maar steeds andere ouders een jaar extra betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de school. Mocht er voor een bepaalde groep geen nieuwe vertegenwoordiger worden gevonden, dan kan ge-vraagd worden aan degenen die al eerder vertegenwoordiger waren, nog een jaar te blijven.

Een aantal keren per jaar komen de groepsvertegenwoordigers bij elkaar voor een zogenaamd ouderpaneloverleg. Tijdens dit overleg informeren de ouders aan elkaar wat er in de afgelopen periode aan hulp is verleend. Verder kunnen ouders op dat moment vragen stellen aan de school, i.c. de directeur, over zaken die op school spelen. Er worden geen besluiten genomen. De directeur neemt de vragen mee en bespreekt die met degenen die er uitspraken over kunnen doen: team, MR en/of bestuur. Een verslag van deze overleggen en een eventueel antwoord op vragen komt in De Schakelaar.

Voor belangstellenden is er een uitgebreidere taakomschrijving te krijgen op school.

Ga naar boven