Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Wilt u voor uw leerplichtige kinderen vrij vragen, dan moet dat schriftelijk gebeuren. Dat is nodig om ons te kunnen verantwoorden bij de inspectie en de leerplichtambtenaar. De leerplichtwet biedt alleen ruimte voor vrije dagen als er sprake is van:

 • huwelijk, overlijden en jubileum van bloed- en aanverwanten;
 • verhuizing;
 • voor andere, naar het oordeel van de directeur, bijzondere omstandigheden.

Zaken die niet onder de bijzondere omstandigheden vallen, zijn:

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte;
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.

Verzoeken om ontheffing van de leerplichtwet in verband met extra vakantie moeten schriftelijk en duidelijk gemotiveerd worden ingediend. De directeur behandelt deze verzoeken. Genoemd verzoek wordt goedgekeurd als:

 • er een werkgeversverklaring wordt overlegd;
 • er sprake is van ziekte van één van de ouders tijdens de gezinsvakantie;
 • er een aantoonbaar verplichte bedrijfsvakantie is.

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen van ongeoorloofd schoolverzuim. Bij een verlofaanvraag van meer dan tien dagen zal de leerplichtambtenaar een uitspraak doen. Tegen ouders die hun kinderen zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

Ga naar boven