Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Veel ouders brengen de kinderen naar school en zien dagelijks de leerkrachten (met name in de onderbouw). Wanneer u echter iets wilt bespreken met de leerkracht, wilt u dit dan ná schooltijd doen? Vlak voor schooltijd zijn de leerkrachten gericht op de kinderen en zal er te weinig tijd en aandacht zijn om een goed gesprek te voeren.

Jaarlijks zijn er verschillende momenten waarop u als ouders contact kunt hebben met de leerkrachten. Hieronder vindt u een opsomming.

Informatieavond

Aan het begin van elk schooljaar wordt er een informatieavond gehou-den. Tijdens deze avond willen we u als ouders informeren over di-verse onderwijskundige zaken waarmee wij op school bezig zijn. We richten ons met name op de gang van zaken in de groep waarin uw kind zit.

We onderstrepen het belang van deze avond, omdat blijkt dat wanneer ouders deze avond niet bezoeken er tijdens de 10-minutengesprekken veel tijd gebruikt moet worden om onderwijskundige zaken uit te leggen. Dit gaat dan ten koste van het gesprek over de ontwikkelingen van het kind.

Thema’s

Ouders worden op onze school ingeschakeld bij de invulling van de lessen die een thematisch karakter hebben. Door bijv. aanwezig te zijn bij de start van een thema, of door te helpen bij excursies of als ‘extra handen in de klas’ tijdens de verwerking van het thema.

Ook worden de ouders regelmatig uitgenodigd om bij de afsluiting van een thema te komen kijken. De kinderen presenteren dan hetgeen zij hebben geleerd over een bepaald onderwerp.

10-minutengesprekken

Ouders kunnen met de groepsleerkracht spreken over de resultaten van hun kind tijdens een 10-minutengesprek. Ook dit jaar is er het 'omgekeerde 10-minutengesprek' (ook wel oudervertelavond genoemd) waarbij u als ouders bepaalt waarover het gesprek gaat. De ouders ontvangen hiervoor een formulier dat ingevuld weer moet worden ingeleverd. Dit formulier vormt het uitgangspunt voor het gesprek. Het kan zijn dat leerlingen voor een tweede keer bij dezelfde leerkracht komen; dan heeft het ‘omgekeerde 10-minutengesprek’ geen meerwaarde.

We gaan er van uit dat de leerkracht(en) alle ouders van de kinderen van hun groep minimaal één keer gesproken hebben tijdens een schooljaar.

De data van alle gespreksmomenten zijn vermeld in de jaarplanning (zie bijlage in deze gids).

Ga naar boven