Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

De vrijwillige ouderbijdrage betreft een vaste bijdrage van de ouders/verzorgers voor zaken in de school waarin de overheidssubsidie niet voorziet. 

De inning van de ouderbijdrage is een zaak van de scholen, waarvoor gevraagd wordt een machtiging voor een automatische incasso te tekenen voor de jaren dat er kinderen op school komen. De ouders ontvangen ruim van voren een brief met bedrag en datum van afschrijving. Wie bezwaar heeft tegen automatische afschrijving, kan dat kenbaar maken. Deze ouders ontvangen dan een verzoek om het gevraagde bedrag over te maken aan de school. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld door het bestuur, na overleg met directies en MR-en.

Het beheer van de ouderbijdrage gebeurt per school, door de directie in samenwerking met de MR.

De hoogte van de ouderbijdrage is:

  • voor groep 1 en 2  € 25,- per jaar per kind
  • voor groep 3 t/m 8 € 47,50 per jaar per kind

Heeft men meer dan twee kinderen in de groepen 3 t/m 8, dan bedraagt de ouderbijdrage voor het derde en volgende kind(eren) € 32,50 per jaar per kind.

Van de ouderbijdrage worden o.a. betaald:

  • de schoolreizen
  • de kerstvieringen
  • de traktatie en cadeautjes voor 5 dec.
  • de excursies
  • de sportdag
  • het afscheid van groep 8
  • eventueel de extra kosten voor het uitwerken van thema’s

Voor kinderen die in de loop van het schooljaar instromen, wordt na plaatsing het verschuldigde bedrag bepaald. Het schooljaar wordt hiervoor in tien maanden verdeeld (september t/m juni) en afhankelijk van het aantal maanden vindt een afrekening plaats.

Er zullen geen vergoedingen/terugbetalingen plaatsvinden wanneer kinderen aan bepaalde activiteiten (bijv. de schoolreis) niet deelnemen. De ouderbijdrage is dus een vast bedrag, waaruit een aantal activiteiten wordt bekostigd.

Bij verhuizing binnen Nieuw-Lekkerland vindt een afrekening plaats tussen de scholen, eveneens naar verhouding van het aantal maanden (zie boven). 

Bij verhuizing buiten Nieuw-Lekkerland vindt alleen op verzoek van de ouders een eventuele afrekening plaats, eveneens naar verhouding van het aantal maanden dat de school bezocht werd.

Bij verschil van mening tussen de school en ouders over zaken m.b.t. de ouderbijdrage, beslist het bestuur.

Ga naar boven