Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Al jarenlang besteden we veel aandacht aan het voorkomen van pestgedrag. Sinds afgelopen jaar hebben we de afspraken samengevat in een zogenaamd anti-pestprotocol. Dit protocol wordt minimaal jaarlijks op de agenda van een teamvergadering gezet. Het protocol is een middel om de volgende doelstellingen te bereiken: de leerkrachten signaleren en onderkennen het pestgedrag; het vormt een plan van aanpak ten aanzien van het voorkomen van pestgedrag. De leerkrachten kunnen hierdoor adequaat optreden bij pestgedrag en samen met de ouders zoeken naar remediërende activiteiten.

Middels een zogenaamd veiligheidsplan zijn alle aspecten die te maken hebben met het zich veilig voelen van de kinderen gebundeld. Hierbij zijn dwarsverbanden gelegd met de volgende deelaspecten: protocol social media, de meldcode huiselijk geweld, het anti-pestprotocol, schorsing en verwijdering van leerlingen, de klachtenregeling en het communicatiebeleid.

Ga naar boven