Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Missie
Op De Schakel willen we dat de kinderen maximaal verschillend en optimaal verbonden zijn. Hiervoor wordt gewerkt vanuit de volgende basis:
• het christelijk geloof
• kernkwaliteiten
• betekenisvol onderwijs
• een community of learners
• eigenaarschap
• de zone van de naaste ontwikkeling


Visie
Onze missie, waar we voor staan, maken we concreet met waar we voor gaan:

Wij verwoorden onze visie als volgt:

Identiteit
We willen het kind helpen zijn relatie tot God, tot de medemens, en de totale schepping te zien en daar op persoonlijke wijze vorm aan te geven. 

Het kind
Ieder kind ontwikkelt zich tot een unieke persoonlijkheid. Dit zien we terug in het inzetten van talenten en kwaliteiten binnen een betekenisvolle leeromgeving.

Onderwijs
In ons onderwijs gaan we uit van de principes van OntwikkelingsGericht Onnderwijs (OGO). Hierbij richten we ons op betekenisvolle activiteiten. Voor bepaalde vakken wordt een methode ingezet. We gebruiken diverse instrumenten om de ontwikkeling van kinderen te volgen. We kijken samen welke volgende stap gezet kan worden voor en door het kind.

Teamleden

Vanuit een persoonlijke relatie met God doen de personeelsleden hun werk. Hierbij vinden we het essentieel dat leerkracthen voorbeeldgedrag laten zien vanuit de liefde tot Christus. De leerkacht is als professional actief betrrokken bij de schoolontwikkeling en creëert een veilige leeromgeving.

Ouders
Opvoeding zien we als eerste verantwoordelijkheid van de ouders. Ouders en school werken samen en maken gebruik van elkaars expertise.

Om bovenstaande gestalte te geven, hebben we enige jaren geleden gekozen voor het anders vormgeven van ons onderwijsaanbod. Hieronder vindt u wat wij opgenomen hebben in ons Schoolplan 2011 - 2015 t.a.v. onderwijs.

OntwikkelingsGericht Onderwijs helpt kinderen hun volle persoonlijkheid te ontwikkelen. Binnen die doelstelling zoekt de leerkracht naar een thematisch aanbod van sociaal-culturele activiteiten die te verbinden zijn aan kennis en vaardigheden om zo een brede ontwikkeling mogelijk te maken. We maken hierbij maximaal gebruik van het taalonderwijs (bijv. lezen en schrijven van teksten).

OntwikkelingsGericht Onderwijs verbindt een leerlinggerichte pedagogiek met een activerende didactiek: Leerkrachten bemiddelen  tussen de motieven, betekenissen en mogelijkheden van leerlingen enerzijds en hun onderwijsdoelen anderzijds. In het activiteitenaanbod van de leerkracht vervult de didactische organisatie een belangrijke rol. De activiteiten hebben in de onderbouw vooral een spelkarakter en in de bovenbouw een onderzoekskarakter rond de wereldoriënterende vakken.

Het concept van OntwikkelingsGericht Onderwijs is gebaseerd op de neo-Vygotskiaanse theorieën en de relevantie voor de onderwijspraktijk zit in het feit dat het een volledige theorie is. De aanpak is zowel pedagogisch (brede persoonsontwikkeling) als didactisch (een uitgewerkte methodologie), als leerpsychologisch (de leerling is een actieve leerder, die mede aan het eigen leren vorm geeft), als cultureel (sociaal-culturele activiteiten en cultuuroverdracht).

Een belangrijk begrip bij Vygotsky’s ontwikkelingstheorie en daarmee bij OntwikkelingsGericht Onderwijs is de zone van naaste ontwikkeling, d.w.z. de ontmoeting van wat een leerling al zelfstandig kan (actuele ontwikkelingsniveau) en wat een leerling kan met ondersteuning van een meerwetende partner (leerkracht/ leerling). De zone van naaste ontwikkeling is daarmee een sociaal-culturele activiteit waaraan de leerling zinvol kan en wil deelnemen, maar die hij nog niet zelfstandig kan volbrengen.

Zowel de leerling als de leerkracht dragen dus bij aan de activiteit, waaraan voor de leerkracht onlosmakelijk reflectie en observatie zijn verbonden. De essentie van deze benadering zit daarom in de interactie met de leerlingen tijdens de deelname van de leerkracht aan gemeenschappelijke activiteiten van de leerlingen.

Ga naar boven