Een warm hart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Wij verwoorden onze visie als volgt:

Identiteit

We willen het kind helpen zijn relatie tot God, tot de mede-mens, tot de wereldwijde samenleving en tot de totale schepping te zien en daar op persoonlijke wijze vorm aan te geven om op een juiste manier als christen te leven in de toekomstige maatschappij.

Het kind

Ieder kind is een uniek wezen, enig in zijn soort, anders dan ieder ander kind. Dat betekent dat we ons opvoedingsideaal steeds toe moeten spitsen op de aard en de aanleg van ieder kind per-soonlijk. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen de ruimte krijgen hun gaven en talenten optimaal te ontwikkelen.

Personeel

Personeelsleden zijn zich bewust van de essenties van christelijk leraarschap. De leerkracht met passie wekt verwondering bij de leerling, kan zich inleven in de belevingswereld van het kind en weet de leerling in het hart te raken. Hierbij vinden wij het essentieel dat leerkrachten een voorbeeldgedrag tonen vanuit de liefde tot Christus.

Ouders

Opvoeding en onderwijs zien we als een verantwoordelijkheid die we delen met de ouders van onze leerlingen. Een positief contact en een juiste wijze van informeren zijn daarbij van wezenlijk belang. Een goede ontwikkeling van de leerling wordt bevorderd wanneer de sfeer van school en thuis zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming zijn.

Onderwijs

In de groepen 1 tot en met 8 werken we sinds 2005 steeds meer vanuit het concept van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). OGO is gebaseerd op de pedagogische uitgangspunten van Vygotski en uitgewerkt in een herkenbare OGO-methodiek. OGO is een onderwijsconcept-in-beweging door de dialoog tussen onderwijspraktijk en wetenschappelijk onderzoek (een leerstoel aan de VU). OGO-uitgangspunten worden ook in het vernieuwde landelijk curriculum belangrijk gevonden.

Het totale kind

Binnen OGO zijn pedagogiek en didactiek met elkaar verweven. Op De Schakel hebben we het totale kind op het oog: betrokkenheid en welbevinden, brede vaardigheden en specifieke kennis.

Thema’s

We werken met thema’s voor een betekenisvolle en natuurlijke samenhang tussen kennisgebieden. Onderzoekend spel (1-4) en rollen binnen onderzoek (5-8) staan centraal, waardoor kinderen zich in de volle breedte kunnen ontwikkelen.

Sociaal leren

De kinderen ontwikkelen zich door samen te werken binnen sociaal-culturele praktijken. Zij gaan de wereld in en we halen de wereld in de school. Op De Schakel ervaren de kinderen dat ze onderdeel zijn van een historisch bepaalde sociaal-culturele gemeenschap.

Ontwikkeling binnen de zone van naaste ontwikkeling

Kinderen willen deelnemen aan betekenisvolle activiteiten. Zij ontwikkelen zich in de zone tussen wat zij zonder hulp kunnen (actuele ontwikkelingsniveau) en wat zij met ondersteuning van een meer wetende partner kunnen (naaste ontwikkelingsniveau). Het onderwijsaanbod is bewust een ‘maatje groter’ om verder te komen.

Eigenaarschap

De kinderen leren medeverantwoordelijk te zijn voor de uitwerking van thema’s. Zij nemen eigen initiatieven en reflecteren op hun eigen leerproces.

Uitgaan van verschillen

Kinderen hebben hun persoonlijke aanleg, levenservaring en opgedane kennis. In een rijke en thematische leeromgeving kunnen alle kinderen participeren. Verschillen tussen kinderen mogen er zijn en worden juist benut.

 

Ga naar boven